Disclaimer Collectief Verzekering

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de onderstaande bepalingen.


Gebruik van deze website

De uitkomst van eventuele berekeningen is mede gebaseerd op de door u ingevulde gegevens en is niet bestemd ter vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruikmaakt, doet u dat voor eigen risico en rekening.


Intellectuele eigendomsrechten

De content (waaronder, maar niet beperkt tot, teksten, foto's en illustraties) binnen deze website is eigendom van Collectief Verzekering. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of te publiceren.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Collectief Verzekering streeft ernaar dat de informatie op deze site correct is en neemt de uiterste zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en bij het gebruiken van bronnen die betrouwbaar worden. Echter, kan Collectief Verzekering niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Tevens is Collectief Verzekering niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens online. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door Collectief Verzekering worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaardt Collectief Verzekering geen enkele aansprakelijkheid.


Veiligheid

Collectief Verzekering garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.


Wijzigingen

Collectief Verzekering behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Wij helpen je graag

Hebt u vragen over de verzekeringen, vergoedingen of declareren? Wij helpen u graag.